Gebruiksvoorwaarden

Neem de Voorwaarden aandachtig door.
Deze gebruiksvoorwaarden alsook de Algemene Verkoopsvoorwaarden (samen “de Voorwaarden”) kunnen gewijzigd zijn na uw laatste bezoek aan de Website. Door gebruik te maken van de Website, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat, maak dan geen gebruik van de Website.


www.hetvoederhuisje.be (“de Website”) is eigendom van Het Voederhuisje BV, handeldrijvend onder de benaming “Het Voederhuisje”, met vestiging te 3945 Ham, Truibroek 83 en wordt momenteel gratis aangeboden aan gebruikers die akkoord gaan met de Voorwaarden. Het Voederhuisje behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar beleid en de Voorwaarden naar eigen inzicht aan te passen. Gebruikers die inbreuk maken op de Voorwaarden zullen voortaan worden geweigerd en mogen geen gebruik meer maken van de Website. Gebruikers dienen de Voorwaarden geregeld te bekijken en door gebruik van de Website na een aanpassing van de Voorwaarden, gaat gebruiker akkoord met de gewijzigde Voorwaarden, ongeacht of gebruiker ze al dan niet heeft gelezen.


GEBRUIKERS

Wij discrimineren niet op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of religie.
Het Voederhuisje wenst te benadrukken dat zij zich bewust is van de moeilijkheden en uitdagingen waarmee ouders mogelijkerwijze worden geconfronteerd bij het hedendaags internetgebruik van hun minderjarige kinderen. Het Voederhuisje stelt dan ook alles in het werk om een zo veilig mogelijke internetomgeving te creëren voor minderjarigen met inachtneming van een gezonde dosis voorzichtigheid bij het ontwerp van de inhoud van de Website en het nodige respect bij de verwerking van gegevens van deze minderjarigen. Daarom zal het voor minderjarigen slechts mogelijk zijn gebruik te maken van de Website nadat de ouders/voogd de registratie voor hen voltooien. Het Voederhuisje nodigt de ouders uit om ook na deze registratie steeds een oogje in het zeil te houden telkens wanneer de minderjarigen gebruik maken van de Website alsook het internet in het algemeen.
Het Voederhuisje gaat er dan ook van uit dat eventuele aankopen die gedaan worden via de Website, gebeuren met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders/voogd.


AUTEURSRECHT, HANDELSMERKEN & BEPERKINGEN

De inhoud van deze Website, inclusief maar niet beperkt tot het design, de teksten, afbeeldingen en de selectie en weergave daarvan, zijn auteursrechtelijk beschermd.
Alle handelsmerken, productnamen, handelsnamen, logo’s en icoontjes die op de
Website voorkomen, zijn het intellectuele eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De Website en de inhoud van deze Website, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, illustraties, posts, audio- en video clips (de "Inhoud") zijn het intellectuele

eigendom van Het Voederhuisje en aan haar gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers dan wel derden en zijn wettelijk beschermd tegen het ongeautoriseerde gebruik, kopiëren en openbaren van deze Inhoud door het auteursrecht, merkenrecht, internationale verdragen en andere wetgeving betreffende intellectueel eigendom. Het is niet toegestaan om de Inhoud te kopiëren, na te maken, verzenden, posten, of op welke andere manier dan ook te distribueren of openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Voederhuisje. Het is desalniettemin toegestaan om delen van de Website op papier af te drukken met het doel om een order bij Het Voederhuisje te plaatsen of aanspraak te maken op een actie(voorwaarde). Het afdrukken van de Inhoud voor enig ander doeleinde , of het kopiëren van de Inhoud voor het gebruik op een andere Website, of het aanpassen, verspreiden of namaken van Inhoud, of het gebruik van de Inhoud voor welk ander doel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Het Voederhuisje, vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Het Voederhuisje of derde partijen.


LINKS

Het Voederhuisje is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige onafhankelijke Website die aan de Website is gelinkt. Een dergelijke link wordt voor uw gemak mogelijk aangeboden en het gebruik ervan is voor uw eigen risico. Enige andere Website die wordt bezocht via (een mogelijke link van) de Website is onafhankelijk van Het Voederhuisje en Het Voederhuisje heeft geen controle over de inhoud ervan. De aanwezigheid van een link op de Website betekent niet dat Het Voederhuisje die Website goedkeurt of enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van die Website accepteert. In geen geval mag een verwijzing naar een derde partij of een product of dienst van een derde partij worden opgevat als een goedkeuring van Het Voederhuisje met betrekking tot deze derde partij of het product of de dienst van deze derde partij.


PRIVACY

Het Voederhuisje vindt de privacy van haar klanten belangrijk. Om meer te weten te komen over het privacy beleid van Het Voederhuisje, verwijzen we u naar onze Privacy Policy


INFORMATIE OVER PRODUCTEN EN DIENSTEN

Om het kopen van producten van Het Voederhuisje gemakkelijker en comfortabeler te maken, biedt Het Voederhuisje een zogeheten "omni-channel" koopervaring. Afhankelijk van het kanaal dat u kiest, zoals winkel, webwinkel, catalogi of gewoon per e-mail of via telefoon, kunnen de prijzen enigszins van elkaar afwijken en zijn altijd onderhevig aan verandering. Beschikbaarheid en prijzen van producten op de Website (of een ander kanaal) kunnen verschillen op basis van uw locatie. Prijzen zoals weergegeven op de Website zijn van toepassing op producten en diensten op de Website. Prijzen en beschikbaarheid kunnen zonder andere aankondiging worden gewijzigd. Het is ons doel om alle prijzen op de Website accuraat weer te geven; echter, vanwege de technische verschillen in de apparatuur van onze klanten, kunnen we geen aansprakelijkheid accepteren voor verschillen in de afbeeldingen van de producten ten aanzien van vorm, omvang en kleur van het product.

De bevestigingsemail van Het Voederhuisje ten aanzien van uw bestelling vormt enkel een bevestiging dat we uw order hebben ontvangen en vormt geen acceptatie van de order. We behouden het recht voor om de hoeveelheid van de aangeboden producten te limiteren, of om een (ver)koop te weigeren/verbieden, inclusief doch niet beperkt tot de verkoop aan wederverkopers.


GEDRAG VAN GEBRUIKERS

U gaat akkoord dat u zich zal onthouden van: (i) het verzenden van enige informatie, gegevens, tekst, bestanden, links, software, chats, communicatie of andere gegevens, via of door de Website, dat is of door Het Voederhuisje wordt beschouwd als onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwetsend, lasterlijk, vulgair, obsceen, racistisch of etnisch hatelijk of anderszins verwerpelijk; (ii) het (proberen te)verzenden van enig "virus", "Trojaans paard" of ander middel dat software vernietigt of beschadigt; (iii) het bewust of onbewust schenden van enige van toepassing zijnde wet of regelgeving, nationaal of internationaal; en (iv) het maken van inbreuk op de privacy of enig persoonlijk recht (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van enig (rechts)persoon.


VRIJWARING

Door het gebruik van de Website gaat u akkoord Het Voederhuisje te vrijwaren voor enige en alle vorderingen, schade, verlies en aansprakelijkheden (inclusief (buiten)gerechtelijke kosten en advocatenkosten) die door hen worden opgelopen uit hoofde van of in verband met uw schending van de Voorwaarden (inclusief, zonder enige beperking, vorderingen van derden voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten). In dergelijke gevallen stemt u bij deze in om zo volledig als mogelijk mee te werken aan de verdediging tegen een dergelijke vordering. Het Voederhuisje behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op te eisen van een dergelijke zaak die door deze vrijwaring door u wordt gedekt.


UITSLUITING, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het Voederhuisje geeft geen garanties of doet geen toezeggingen, impliciet of expliciet, ten aanzien van (1) het functioneren van de Website, (2) de kwaliteit, juistheid, volledigheid, of deugdelijkheid van enig materiaal/inhoud op de Website, of de informatie, inhoud, materiaal of producten opgenomen op de Website, of (3) dat de functionaliteiten op de Website ononderbroken of zonder gebreken zullen functioneren, of dat gebreken zullen worden opgelost, of (4) geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het Voederhuisje is niet verantwoordelijk voor druk- of zetfouten. U gaat expliciet akkoord dat het gebruik van de Website voor uw eigen risico geschiedt.
De Website kan ook feiten, meningen, inzichten, verklaringen en aanbevelingen van derde Partijen bevatten. Geen van de derde Partijen garandeert of onderschrijft de juistheid, of betrouwbaarheid van enig advies, mening, verklaring, of andere informatie weergegeven, ge-upload, of verspreid via de Website. U erkent dat indien u vertrouwt op een dergelijke mening, verklaring , advies of informatie, zulks voor uw eigen risico geschiedt.
Geen van de derde Partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige speciale,
indirecte, afgeleide, immateriële of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, dan wel de informatie op de website zelf, zelfs indien deze was/waren gewaarschuwd voor de mogelijkheid tot verwezenlijking van dergelijke schade.
Lokale regelgeving staat in sommige gevallen geen beperking van impliciete garanties, of het uitsluiten of beperken van bepaalde schade, toe. Indien dergelijke regelgeving op u van toepassing is, dan zou het kunnen dat sommige van de bovenstaande vrijwaringen, uitsluitingen of beperkingen niet op u van toepassing zijn en kunt u wellicht aanspraak maken op additionele rechten.


TYPEFOUTEN

Hoewel we ons uiterste best doen om correcte informatie op onze Website weer te geven, kan het voorkomen dat er fouten insluipen, zoals - maar niet beperkt tot - fouten met betrekking tot prijzen en product specificaties. In voorkomend geval zullen we, ter onzer discretie, voor verzending contact met u opnemen voor instructies, of uw bestelling annuleren en u hierover informeren. Het Voederhuisje behoudt zich het recht voor om fouten, onjuistheden en onvolkomenheden te corrigeren, ook nadat een bestelling is geplaatst en eventueel door Het Voederhuisje is bevestigd en het bedrag van uw rekening is afgeschreven.


BEEINDIGING

Het is Het Voederhuisje toegestaan, naar eigen inzicht, uw toegang tot (delen van) de Website te blokkeren of op te schorten, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de schending van de Voorwaarden. In het geval de Voorwaarden beëindigen of niet meer van toepassing zijn, blijven de bepalingen inzake de Inhoud van de Website, het Intellectuele Eigendom, Vrijwaring en Uitsluiting/Beperking van Aansprakelijkheid, onverminderd van kracht. Indien u ontevreden bent over de diensten van Het Voederhuisje/deze Website, is uw enige remedie het bezoek van deze Website te staken.


COMMENTAAR, KLACHTEN EN VRAGEN

Wij waarderen uw feedback over de Website. Desalniettemin zullen commentaar, ideeën, opvattingen, berichten, suggesties en andere communicatie die naar de Website worden verzonden het exclusieve eigendom van Het Voederhuisje worden/ zijn, en is Het Voederhuisje gerechtigd alle dergelijke berichten op welke manier dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het reproduceren en openbaren van dergelijke berichten, zonder enige verplichting tot vergoeding in welke vorm dan ook. Indien u een vraag of klacht heeft ten aanzien van de Voorwaarden, neemt u dan contact met ons op.