Algemene verkoopsvoorwaarden 

! DEZE WEBSHOP IS ENKEL VOOR PARTICULIEREN !

Handelaren en BTW-plichtigen mogen niet via deze webshop bestellen. 
Handelaren en BTW-plichtigen dienen te bestellen via mail per officiële bestelbon.

Voorafgaand:

Identiteit verkoper: 

Het Voederhuisje BV, KBO 0756.811.717, handeldrijvend onder de benaming “Het Voederhuisje”, met zetel gevestigd te 3945 Ham, Truibroek 83. 

GSM: +32 477 40 66 44
Tel. +32 11 76 81 92
Mail: info@hetvoederhuisje.be
Website www.hetvoederhuisje.be
BTW: BE 0756 811 717

Onderhavige algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen, zowel deze via de winkel gevestigd te 3945 (Oost)Ham, Truibroek 83 als de aankopen op afstand via de Webwinkel.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden werden opgesteld conform het Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013, Boek IV Marktpraktijken en Consumentenbescherming, Titel III Overeenkomsten met consumenten.


1. TOEPASSELIJKHEID

Het Voederhuisje biedt de Consumenten de mogelijkheid om producten aan te kopen, zowel via de winkel gelegen te 3945 (Oost)Ham, Truibroek 83 als online via de Webwinkel (www.hetvoederhuis.be)

Het aanbod en assortiment is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgisch grondgebied.

Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet commercieel gebruik door een Consument.
Een Consument is iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Het plaatsen van iedere bestelling houdt in dat de Consument de Algemene Verkoopsvoorwaarden geraadpleegd heeft en deze Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
Bijkomende, andersluidende of tegenstrijdige voorwaarden van de Consument zelf worden uitdrukkelijk uitgesloten en als niet bestaand beschouwd behoudens wanneer deze bijkomende, andersluidende of tegenstrijdige voorwaarden voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard door Het Voederhuisje.

Huidige Voorwaarden dienen samen gelezen te worden met de Gebruiksvoorwaarden.


2. OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

Hiermee worden bedoeld: zowel de Overeenkomsten die tot stand gekomen zijn in de winkel dan wel online via de Webwinkel (Overeenkomsten op afstand).

Alle offertes en aanbiedingen - daaronder inbegrepen in de winkel, op de Website, folders, … - zijn vrijblijvend en binden Het Voederhuisje niet tenzij anders aangegeven.
Een bestelling van de Consument vormt slechts een aanbod tot het kopen van een product en dient uitdrukkelijk door Het Voederhuisje te worden geaccepteerd. Een Overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover Het Voederhuisje een bestelling heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging (per e-mail) met de inhoud van de Overeenkomst en/of binnen 15 werkdagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

Het Voederhuisje behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in volgende niet limitatief opgesomde gevallen:

 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant. 
 • Wanneer Het Voederhuisje mag veronderstellen dat ze geplaatst worden voor professionele doeleinden of commercieel gebruik. 
 • In het geval Het Voederhuisje vermoedt dat de Consument de intentie heeft om de artikelen zelf door te verkopen. 
 • Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde goederen. 
 • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel. 
 • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod. 
 • Bij overmacht.

Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door Het Voederhuisje zijn bevestigd. Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecties, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Het Voederhuisje, binden Het Voederhuisje niet. Getoonde of verstrekte (proef)modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door Het Voederhuisje expliciet aangegeven, in bijvoorbeeld de technische specificaties van een product. Aanbiedingen door Het Voederhuisje of derden geven geen eigenschappen van de producten weer.

Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, is Het Voederhuisje gerechtigd een vervangend soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aan te bieden. In dergelijke gevallen zal Het Voederhuisje eerst contact opnemen voor toestemming van de Consument. Indien de Consument niet akkoord gaat met het vervangende product, kan de order worden geannuleerd. 


3. OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Hiermee wordt bedoeld, Overeenkomsten ingevolge de aankoop van goederen uit de webshop.

Het plaatsen van een bestelling via de Webwinkel, betreft een Overeenkomst op afstand die op elektronische wijze wordt gesloten en die een betalingsverplichting voor de Consument inhoudt.
Voordat de Consument een bestelling plaatst, wijst Het Voederhuisje de Consument op het volgende informatie:

 • De voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten. 
 • De totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van het goed of de dienst de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en desgevallend, alle extra vracht-, leverings,- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.
 • Bestellingen boven de 18kg voor Nederland, Frankrijk en Duitsland moeten per mail doorgegeven worden en mogen niet besteld worden via deze webshop owv. berekeningen van transportkosten.

Het Voederhuisje wijst de Consument erop dat de plaatsing van een bestelling een betalingsverplichting inhoudt.


4. ONLINE AANKOPEN VIA WWW.HETVOEDERHUISJE.BE

Indien de Consument wenst te bestellen, kan hij bestellen zonder of met account.
Via de winkelwagen kan de Consument zijn bestelling samenstellen. 
*Bestellingen boven de 18 kg voor levering in Nederland, Frankrijk en Duitsland mogen niet geplaatst worden via de webshop. Er moet een offerte opgevraagd worden via info@hetvoederhuisje.be om de transportkosten te kunnen berekenen.
Als de Consument klaar is kunnen de verzendmethodes naar keuze berekend worden.
Ingeval van levering via B-post (aan huis of B-post punt) of levering door ons eigen transport, worden verzendkosten aangerekend. De adresgegevens moeten hiervoor juist doorgegeven worden.
Indien de gegevens foutief zijn, zal de consument opdraaien voor de onkosten die hieruit voortvloeien. (=2,50 Euro)
Bij de volgende stap kiest de Consument een betaalmethode en kan de bestelling definitief geplaatst worden na het accepteren van de algemene voorwaarden.

De Consument heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:


Bij afhaling in de winkel:

 • cash 
 • via bankkaart in de winkel
 • reeds voorafgaand via de webshop (zie online)

Online

 • via bankkaart
 • via kredietkaart
 • Per overschrijving op rekening*

Leveringen aan huis met route mailling

 • via bankkaart
 • via kredietkaart
 • Per overschrijving op rekening*
 • Betaling bij levering (Indien niet thuis en niet op voorhand afgerekend met één van voorgaande mogelijkheden, wordt er niets afgeleverd)

*Bij overschrijving op rekening zal Het Voederhuisje de consument 7 werkdagen de tijd geven dit in orde te brengen. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de 7 werkdagen op de rekening van Het Voederhuisje staat, wordt de bestelling geannuleerd door Het Voederhuisje. 

Na afronding van de bestelling en betaling zal de Consument een bevestigingsmail ontvangen van Het Voederhuisje.

Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, zal Het Voederhuisje de mogelijkheid hebben een ander product aan te bieden onder de modaliteiten uiteengezet onder punt 2 Overeenkomst.

5. HERROEPEN VAN OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

De Consument beschikt over een termijn van 14 dagen om de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan de kosten hieronder vermeld:

 • De bijkomende kosten, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere levering dan de door Het Voederhuisje aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. 
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij Het Voederhuisje ermee instemt deze kosten te dragen of Het Voederhuisje heeft nagelaten de Consument mee te delen dat hij deze kosten moet dragen.
 • De kosten die gemaakt zijn voor terugbetaling van het bedrag via Multisafepay.
 • Administratieve kosten van 12,50 Euro voor de verwerking van de annulatie.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na:

 • Voor dienstenovereenkomsten, de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. 
 • Voor verkoopovereenkomsten, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt of
  • Indien de Consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt; 
  • Indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt; 
  • Voor Overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

Voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen, stelt de Consument Het Voederhuisje op de hoogte van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de Consument een ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de Overeenkomst te herroepen.

De Consument heeft zijn herroepingsrecht binnen voornoemde termijn van 14 dagen uitgeoefend indien de Consument de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat deze termijn is verstreken.

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

Indien de Consument beroep doet op zijn herroepingsrecht binnen de wettelijke termijn, zal Het Voederhuisje alle van de Consument ontvangen betalingen onverwijld en in ieder geval binnen de 14 dagen na de dag waarop Het Voederhuisje wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument om te Overeenkomstcfr. art. VI.49 te herroepen.

Het Voederhuisje verricht de terugbetaling ingevolge de herroeping van de Overeenkomst onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Consument als gevolg van zulke terugbetaling, geen kosten mag hebben.

Terugbetalingen gebeuren in geen enkel geval door terugbetaling met cash geld.

Behoudens wanneer Het Voederhuisje heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, mag de Het Voederhuisje, voor wat betreft verkoopovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt.

Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen waarop hij zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen aan Het Voederhuisje heeft meegedeeld, zendt de Consument de goederen terug of overhandigt die aan Het Voederhuisje of aan een persoon die door Het Voederhuisje gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij Het Voederhuisje aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn in acht genomen wanneer de Consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De Consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij Het Voederhuisje ermee instemt deze kosten te dragen of Het Voederhuisje heeft nagelaten de Consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.

De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting voor de partijen om:

 • De Overeenkomst op afstand uit te voeren of
 • Een Overeenkomst op afstand te sluiten, in het geval de Consument een aanbod heeft gedaan.

De Consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor (niet limitatief):

 • De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. 
 • Levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.
 • De verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne; 
 • De geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
 • Wanneer het artikel gebruikt, gemonteerd, beschadigd, opengemaakt of anderzijds niet meer in de originele staat is. 


6. LEVERINGEN

Na ontvangst van de betaling, zal de levering gebeuren volgens de door de Consument gekozen verzendmethode, er zijn 3 mogelijkheden:

 • "Afhaling in de winkel" Afhaling binnen de 7 werkdagen na betaling van de bestelling in de winkel. Bij afhaling in de winkel zijn er geen verzendkosten Afhaling mogelijk tijdens de openingsuren of op afspraak (telefonisch +32 477 40 66 44 of +32 11 76 81 92 of via mail info@hetvoederhuisje.be). Afhaaladres: winkel te 3945 (Oost)Ham, Truibroek 83. 
 • Levering met B-post aan huis of in een B-postpunt (Indien Het Voederhuisje in de buurt een route heeft kan het zijn dat Het Voederhuisje beslist om het pakketje zelf af te leveren bij je thuis tegen hetzelfde tarief)
 • Levering aan huis (levering door Het Voederhuisje), doch enkel vanaf bestellingen van producten met een totaal gewicht van ten minste 18 kg en enkel na uitdrukkelijk akkoord van Het Voederhuisje. Eventuele bestellingen boven de 18kg voor leveringen naar Nederland, Duitsland en Frankrijk moeten per mail verstuurd worden naar info@hetvoederhuisje.be. Deze mogen niet via de webshop besteld worden. Het Voederhuisje zal eerst nagaan of geleverd kan worden en eventueel een offerte sturen naar de klant.

LET OP! Voor een afwijking van een kleur en andere voorkeuren van de artikelen zullen we geen contact opnemen als het over hetzelfde artikel gaat.

Het Voederhuisje behoudt zich het recht voor om op gerechtvaardigde gronden deelleveringen te doen.

De levering gebeurt binnen de 15 werkdagen vanaf ontvangst van de betaling. De leveringstermijn vangt aan op de dag van betaling van de geplaatste bestelling, tenzij Het Voederhuisje, de Consument op de hoogte brengt van een andere leveringstermijn door het niet voorradig zijn van het product.

Indien Het Voederhuisje niet voldaan heeft aan zijn verplichting tot levering van de goederen binnen hogervermelde termijn, verzoekt de Consument aan Het Voederhuis te leveren binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien Het Voederhuisje de goederen niet binnen deze aanvullende termijn levert, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst te beëindigen. Deze bepaling is echter niet van toepassing op overeenkomsten waarbij Het Voederhuisje heeft geweigerd de goederen te leveren of waarbij de levering binnen de overeengekomen leveringstermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen, dan wel waarbij de Consument vóór de sluiting van de overeenkomst ervan in kennis stelt dat levering uiterlijk op of op een bepaalde datum essentieel is. In deze gevallen – als Het Voederhuisje de goederen niet op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de voornoemde leveringstermijn levert, heeft de Consument het recht de overeenkomst onverwijld te beëindigen.
Bij beëindiging van de overeenkomst vergoedt Het Voederhuisje de betaalde bedragen zoals omschreven in Artikel 5.

Voor de Overeenkomsten waarbij Het Voederhuisje de goederen opstuurt naar de Consument, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de Consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter over op de Consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de Consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de onderneming was geboden, onverminderd de rechten van de Consument ten aanzien van de vervoerder.

Vanaf 01/01/2020 zal bij niet afhalen van de goederen binnen de voorziene termijn op het aangeven B-post punt, de kosten die B-post aan Het Voederhuisje doorrekent, afgetrokken of verrekend worden bij de terugbetaling van het betaalde bedrag. (2,50 Euro/ pakket)

Voor buitenlandse pakketten geldt een toeslag van 10 Euro / pakket als deze retour komen van de afzender omdat : 

1. Het pakket niet kon geleverd worden omdat op het etiket een onjuist of onbestaand adres staat

2. De persoon die aanwezig was op het leveringsadres weigerde om het pakket in ontvangst te nemen

3. Het pakket na de (laatste) leverpoging niet wordt opgehaald op het adres van bewaring.

Dit bedrag zal afgetrokken of verrekend worden bij de terugbetaling van het betaalde bedrag.

Voor levering op eilanden gelden eilandtarieven, gelieve hiervoor contact op te nemen met ons info@hetvoederhuisje.be


7. PRIJZEN – BETALING - EIGENDOM

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Consument te dragen taksen of belastingen. Prijzen zijn per stuk, tenzij anders vermeld.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Tenzij tussen partijen anders overeengekomen, dient de betaling direct te gebeuren bij hetzij de aankoop in de winkel, hetzij bij plaatsing van de bestelling in de Webwinkel. Betaling kan gebeuren onder de modaliteiten zoals uiteengezet in punt 3 “Online aankopen via www.hetvoederhuisje.be”.

Indien de Klant – om welke reden dan ook – nalaat een verschuldigde betaling te voldoen, is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling een maandelijkse intrest van 10% verschuldigd op het niet betaalde bedrag, alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum (ongeacht het openstaand bedrag) van 25,00 euro per factuur (afrekening, kassabon, …) ter vergoeding van de opgelopen administratieve kost.

De eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op de Consument nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan Het Voederhuisje verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

Voordat de eigendom van de artikelen op de Consument is overgegaan, is deze niet gerechtigd de artikelen te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.

Indien en zolang Het Voederhuisje eigenaar van de artikelen is, zal de Consument Het Voederhuisje onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de artikelen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de artikelen. Bovendien zal de Consument op het eerste verzoek van Het Voederhuisje, Het Voederhuisje mededelen waar de artikelen zich bevinden en, indien gewenst, Het Voederhuisje toegang verschaffen tot de artikelen.

Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopig) uitstel van betaling, faillissement of collectieve schuldenregeling van de Consument, zal de Consument onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder, de curator of de schuldbemiddelaar wijzen op de (eigendoms)rechten van Het Voederhuisje.

Indien en voor zover de Consument de overeengekomen prijs voor de geleverde artikelen niet heeft betaald, is de Consument, indien hij de door Het Voederhuisje geleverde artikelen aan een derde heeft door geleverd, verplicht op het eerste verzoek van Het Voederhuisje alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Het Voederhuisje op alle vorderingen van de Consument op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Het Voederhuisje uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.


8. GARANTIE

Wettelijke Garantie:
Voor Consumenten geldt een wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbinden wij ons ertoe het defect artikel – of onderdeel – kosteloos te vervangen of herstellen. Wij behouden ons het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de Klant.

Garantie op de montage:
Op onze montageservice bieden wij een garantie van 1 jaar voor verborgen gebreken. De garantie die in dit kader wordt aangeboden beperkt zich tot het herstel van de geleverde goederen / uitgevoerde werken.

Garantievoorwaarden:
Om een beroep te doen op een garantie, moet de Consument het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek moet binnen de 2 maanden na vaststelling, binnen de garantieperiode, ervan worden gemeld. Nadien vervalt ieder recht op herstelling of vervanging.

Voor herstelling dient de Consument vooraf contact op te nemen met de Klantendienst om praktische afspraken te maken. Naargelang de aard van het artikel kan Het Voederhuisje beslissen om het defect artikel hetzij op te halen voor herstelling – aan de voordeur of gelijkvloers – hetzij bij de Consument thuis te (laten) herstellen. 

Uitsluitingen:
De Garantie is nooit van toepassing bij defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal commercieel of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door Het Voederhuisje aangewezen derde.


9. KLACHT

Eventuele klachten omtrent de geleverde goederen, dienen schriftelijk overgemaakt te worden aan Het Voederhuis en dit uiterlijk binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de goederen.

Klachten die nadien worden overgemaakt, worden niet meer aanvaard.

Eventuele beschadigingen moeten vergezeld worden met de nodige foto's van de goederen alsook van de beschadigde verpakking indien dit niet gebeurd kan er geen dossier opgemaakt worden en worden de beschadigde goederen niet vergoed.

De Klantendienst is te bereiken per e-mail gericht aan info@hetvoederhuisje.be of met telefoon tijdens de openingsuren van de winkel hetzij op het nummer +32 11 76 81 92 hetzij op het nummer +32 477 40 66 44.


10. TOEPASBARE WET EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van Overeenkomst, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd alsook de rechtbanken aangeduid in art. 624 Gerechtelijk Wetboek.